Általános Szerződési Feltételek

Megrendeléssel és szolgáltatások igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket.
Utoljára frissítve: 2021 Szeptember 25.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a vele Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen ÁSZF a Vállalkozási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit. A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a Vállalkozási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Vállalkozási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1./ Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza az www.rbd.hu, továbbá az itt esetleg fel nem sorolt, a Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetésében álló weboldalon, például, de nem kizárólag a közösségi oldalakon elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. A Megrendelő a megrendeléssel és szolgáltatások igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket, illetve regisztrációjával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

2./ Szolgáltató cégadatai

Boskovits Richárd egyéni vállalkozó
Székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15
Adószám: 68946555-1-24
EU Adószám: HU68946555
Nyilvántartási szám: 52476503
Statisztikai számjel: 68946555-6311-231-04
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36703194021
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@rbd.hu
Szolgáltató honlapja: https://rbd.hu | https://honlapmarket.hu
Ügyfélszolgálati idő: Hétköznapokon hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00

Banki adatok

Kedvezményezett: Boskovits Richárd
Bank neve:
Gránit Bank
Bankszámlaszám:
12100011-17526867-00000000
BIC kód: GNBAHUHB
IBAN: HU38 1210 0011 1752 6867 0000 0000

3./ Szolgáltatások listája

3.1./ Igénybe vehető, a szolgáltató által biztosított szolgáltatások
– Tárhelyszolgáltatás magánszemélyek és cégek részére (viszonteladói tevékenység)
– WordPress alapú (CMS alapú) weboldal és webáruház készítés magánszemélyek és cégek részére
– WordPress alapú (CMS alapú) weboldal és webáruház rendszeres és/vagy időszakos karbantartása
– WordPress alapú (CMS alapú) weboldal és webáruház felújítása / optimalizálása

3.2./ Igénybe vehető, a szolgáltató által közvetített szolgáltatások
– Szoftverfejlesztés WordPress alapú (CMS) weboldalakhoz és webáruházakhoz
– Szövegírás WprdPress alapú (CMS) weboldalakhoz és webáruházakhoz

4./ Az Általános Szerződési feltételek időbeli hatálya

4.1./ A jelen ÁSZF 2021. szeptember 25. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.rbd.hu alatt (a továbbiakban: URL).

4.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

4.3./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját.

4.4./ A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani. Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

5./ Az Általános Szerződési Feltételek és a Vállalkozási Szerződés

5.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Vállalkozási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Vállalkozási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Vállalkozási Szerződést nem módosítja.

5.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

6./ A vállalkozási szerződés létrejötte

6.1./ A Megrendelő és a Szolgáltató között a Vállalkozási Szerződés a honlapon, e-mailben vagy telefonon történő megrendeléssel jön létre.

Tárhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek

7./ A vállalkozási szerződés tárhelyszolgáltatásra vonatkozó tárgya

7.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés célja az, hogy Szolgáltató Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint:

– Tárhely szolgáltatást nyújtása;

– CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és tartalomfeltöltés magyar vagy más nyelven;

7.2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

7.3./ A Szolgáltató a megrendelt tárhely szolgáltatást a Vállalkozási Szerződés megkötésétől, valamint annak éves díjának befizetésétől számított számított 1 (egy) munkanapon belül köteles biztosítani a Megrendelő részére.

A szerverátlagot meghaladó terhelésre vonatkozó adatokat a Megrendelő jogosult megkérni a Szolgáltatótól annak igazolása érdekében, hogy honlapját az adott szerveren keresztül korlátozás nélkül használja.

A Szolgáltató által nyújtott szerverszolgáltatások korlátlan forgalmat biztosítanak.

A Megrendelő a Szolgáltatón keresztül jogosult domain regisztrációt igénybe venni. A Megrendelő a domain regisztráció megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)

A Megrendelő a domain igénylésével, delegálásával, és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó, harmadik fél felé valós adatokat közöl. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott téves vagy hamis adatokból kifolyólag a Megrendelő domain címe zárolásra vagy törlésre kerül.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain regisztráció lehető leggyorsabb befejezéséért, de nem tartozik felelősséggel a domain regisztrálásnak a harmadik fél részéről felmerülő elhúzódásáért, vagy elmaradásáért.

Amennyiben a Megrendelő a .hu domain regisztrálásához nem biztosítja a harmadik fél által megkövetelt hiteles dokumentumokat, a harmadik fél által megszabott határidőn belül, azzal a Szolgáltató részére megbízást ad a domainnek a Szolgáltató nevére történő regisztrálás a gyorsabb bejegyzés érdekében. Erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát a Megrendelő kérése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni, azt a harmadik fél és a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben időközben a Megrendelő hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a harmadik fél részére, a Szolgáltató a domain bejegyzési kérelmet visszavonja és az a Megrendelő saját nevében ismételten benyújtásra kerül.

A Megrendelő jogosult megrendelést adni a Szolgáltató részére a domain bejegyzésre amennyiben a Megrendelő a fizetési és hiteles dokumentum benyújtási kötelezettségének eleget tett, de azt követően 2 (kettő) munkanapon belül a domain bejegyzésére nem került sor vagy nem kezdődött meg.

A Megrendelő:

Nem használhatja a szerver rendszer forrásainak több mint 20% -át 90 másodpercnél tovább tekintettel arra, hogy azok szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ennek részét képezik a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.;

Nem futtathat interaktív real-time chatalkalmazást, amely szerveroldali erőforrásokat használ. A Megrendelő távoli erőforrást használó programok teljes körűen használatára jogosult;

 • Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat;
 • Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot;
 • Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst;
 • Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben;
 • Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke);
 • Nem futtathat cron-okat egy óránál nagyobb gyakorisággal;

 

PHP include -okra cask akként hivatkozhat, hogy: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)

A Szolgáltató vállalja, hogy a szerver a tárgyhónap 99,5%-ban elérhető a Megrendelő részére. Amennyiben a szerver a tárgyhónap több mint 0,5 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozóan, nem jogosult a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjra. Amennyiben a Megrendelő előre teljesített a Vállalkozó részére a Vállalkozási díjat a Vállalkozó a szolgáltatást további 1 hónapon keresztül ingyenesen köteles biztosítani a megrendelő részére. A fenti jogosultság érvényesítésére a Megrendelő a Szolgáltató által honlapján megadott e-mail elérhetőségre, a tárgyhónapot követően 15 napon belül jogosult kérelmet előterjeszteni.

A Szolgáltató menetesül a szolgáltatásnyújtási kötelezettsége alól a Megrendelő részére előzetesen 1 nappal, írásban bejelentett karbantartások idejére illetve arra az időszakra, amikor a Szolgáltató a részére harmadik fél által nyújtott szolgáltatás hibájából vagy hiányosságából eredően nem tud teljesíteni. A Szolgáltató a tárgyévben legfeljebb 72 óra időtartamra végez karbantartást – illetve karbantartási leállást –.

8./ A tárhelyszolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés hatálya és megszűnése

81./ A tárhelyszolgáltatás nyújtására kötött Vállalkozási Szerződés az abban meghatározott határnapig áll fenn. Amennyiben a határnapot megelőzően legkésőbb 30 nappal a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a határnapot követően nem tart igényt a tárhelyszolgáltatásra, a Vállalkozási Szerződés minden további nyilatkozat nélkül határozatlan időre meghosszabbításra kerül a Szerződő felek között.

8.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,

b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,

c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,

d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,

e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 3 (három) napon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,

f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,

g./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést, tárhelyszolgáltatás esetében a felmondás tárgyhónapjának utolsó napján, minden más esetben három (3) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik,

h./ A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF 7.5./ pontjában példaszerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszüntetni.

8.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

8.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

8.5./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:

 • A tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagokat helyez el vagy jogszabálysértő tevékenységet támogat, annak előre mozdításához feltételeket nyújt;
 • A tárterületen olyan programkódot használ vagy helyez el, amely más programokban vagy adatokban kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
 • A tárhelyet kéretlen reklám célú e-mail-ek (SPAM) küldésére használja, valamint más felhasználókat annak igénybevételével zaklat;
 • A tárhelyhez kapcsolódó hozzáférési adatokat (Admin felület belépési adatai, fájlrendszer hozzáférés,, mysql jelszavak publikálása stb.) harmadik félnek kiadja;
 • A tárhely adminisztrációs felületéhez, vagy a tárterülethez harmadik félnek hozzáférést ad bármilyen formában (online fájlkezelő, fájl listázó stb.);
 • Rendszeres hírlevelet küld ki a szolgáltató engedélye nélkül;
 • Megsérti az Internet Etikai Kódexét (Netikett);

Az alapos indok nélkül a szerverátlagnál nagyobb terhelés, amely a szerver üzemeltetését vagy a más Megrendelők részére nyújtott folyamatos szolgáltatást veszélyezteti vagy ellehetetleníti. Az ezen okra alapozott azonnali felmondás esetében a Szolgáltató a Vállalkozási díjnak a tárgyidőszak végéig még hátralévő arányos részét köteles visszafizetni a Megrendelő részére. Erre tekintettel a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a honlap adatforgalmát zárolni a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.

8.6./ Amennyiben a szerződés megszűnik és Megrendelő másik tárhelyszolgáltatóhoz kívánja honlapját költöztetni azt bármikor megteheti, viszont Szolgáltató nem kötelezhető segítségnyújtásra a tartalom átköltöztetésében.

8.7./ Szolgáltató jogosult korlátozni Megrendelő hozzáférését a tárhelyhez és a tárhelyen elhelyezett weboldal(ak)hoz amennyiben Megrendelő:

 • a weboldalához használt bővítmények, sablonok és egyéb szoftverek biztonsági frissítését elmulasztja;
 • a weboldalára káros kódot tartalmazó és/vagy feltört (nulled) szoftvert tölt fel;
 • a weboldalára harmadik fél tulajdonát képező – szerzői jog alatt álló – média vagy szöveges tartalmat tölt fel;
 • a weboldalához használt bővítmények veszélyeztetik a szerveren tárolt weboldalak működését, felhasználók adatait;

Szabálysértésből kifolyólag történő korlátozás esetén megrendelő 25.000 Ft (huszonötezer) visszakapcsolási díjat köteles szolgáltató felé megfizetni, melynek fizetési határideje 3 (három) nap.

8.8./ Az irányadó maximális szerver használat naponta: Processzor használat 0.5; Mysql használat 2.0.

Honlapkészítésre vonatkozó szerződési feltételek

9./ Fogalommeghatározások

9.1./ CMS alapú honlap fogalmának meghatározása:

A CMS alapú honlap, WordPress vagy más előre telepíthető, bővítményekkel és más kiegészítő szoftverekkel funkcionálisan felépíthető weboldal vagy webáruház. A CMS alapú honlap elkészítése során az esetek 99%-ban programozási tevékenységre nincs szükség – kivéve ha a megrendelő igényei egyediek és nem vásárolható hozzá az adott funkciót biztosító szoftver. Ebben az esetben fejlesztő megbízása szükséges.

9.2./ Tartalomkezelés fogalma:

 • WordPress alapú honlap bővítményeinek frissítése, cseréje, beállítása
 • WordPress alapú honlap sablonjainak frissítése, cseréje, javítása
 • WordPress CMS motor frissítése
 • WordPress alapú honlap biztonsági mentésből történő helyreállítása
 • Új menüpont létrehozása WordPress alapú honlapon, tartalmának feltöltése
 • WordPress alapú webáruház termékeinek frissítése XML / CSV terméklista használatával
 • WordPress alapú webáruház aloldalainak, menüpontjainak szerkesztése, módosítása
 • WordPress alapú honlap médiatartalmainak frissítése
 • WordPress alapú honlap és/vagy webáruház design frissítése, módosítása
 • Tárhely karbantartása, biztonsági mentés kezelése
 • PHP verzió frissítése
 • Másodlagos, harmadlagos stb domain regisztrációja
 • Szerver felügyelete, szerverhiba elhárítása
10./ A vállalkozási szerződés CMS alapú weboldal készítésre vonatkozó tárgya

10.1./ A CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és tartalomfeltöltés során a Szolgáltató nem köteles:

 • CMS alapú webáruház termékeinek manuális úton (egyesével történő) feltöltésére, frissítésére, szerkesztésére
 • Nem WordPress alapú honlap és/vagy webáruház teljes átépítésére, kezelésére
 • Jogvédett, szellemi tulajdont képező tartalom feltöltésére
 • Általános szerződési feltételek, adatkezelési tájékoztató, süti nyilatkozat valamint egyéb, a honlap / webáruház működéséhez elengedhetetlen dokumentációk szerkesztésére, elkészítésére
 • Bármely programozási tevékenység ellátására vagy egyedi kódolású oldal telepítése, kezelése, konfigurálása, karbantartására, javítására – ebben az esetben külsős fejlesztő megbízása lehetséges

10.2./ Amennyiben a megrendelő igényeit csak egyedi fejlesztéssel (programozással) lehet megoldani, abban az esetben a megbízott fejlesztő összes költése a Megrendelőt terheli a Megrendelő részére elektronikus úton e-mail formájában megküldött árajánlatban szereplő elkészítési díjon felül.

10.3./ A Szolgáltató annak érdekben, hogy a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani a Megrendelő részére, csak saját szerverén jogosult és köteles a megrendelt szolgáltatást teljesíteni így a CMS rendszer telepítésének, kezelésének, konfigurálásának alapfeltétele a Megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül történő webtárhely bérlése.

10.4./ Amennyiben Megrendelő több WordPress alapú CMS honlap elkészítésével bízza meg Szolgáltatót, abban az esetben minden honlap külön projektnek minősül és egyedi árajánlat kerül Megrendelő részére kiküldésre. Szolgáltató a Megrendelő igényeinek megfelelő sorrendben kezdi el a honlapok elkészítését, viszont ha Megrendelő párhuzamosan kéri a honlapok elkészítését és/vagy idő közben az elkészítési sorrenden változtat a munka folyamatossága érdekében, abban az esetben Szolgáltató jogosult minden projekt előlegszámláját kiküldeni Megrendelő részére 3 (három) napos fizetési határidővel.

10.5./ Amennyiben Megrendelő jelzi Szolgáltató felé, hogy az elkészíteni kívánt CMS honlap(ok) kiemelten sürgősek számára úgy Szolgáltató sürgősségi díjat jogosult számlázni Megrendelő részére. A sürgősségi díj az árajánlatban szereplő végösszeg 20%-a (húsz százaléka). A sürgősségi díjat Szolgáltató az előleg díjbekérőn jogosult feltüntetni 3 (három) napos fizetési határidővel.

10.6./ A Megrendelő semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a Szolgáltató jó hírnevét.

10.7./ Amennyiben megrendelő megrendelését követően munkadíj előleget fizet szolgáltató felé és bármely okból 10 napnál hosszabb időre megszakítja szolgáltatóval a kapcsolatot abban az esetben szolgáltató a befizetett előleget nem köteles megrendelő részére visszafizetni, továbbá amennyiben megrendelő továbbra is kéri a weboldal elkészítését, abban az esetben megrendelő köteles a munkadíj előleget szolgáltató részére ismét megfizetni. Amennyiben megrendelő erre nem hajlandó úgy szolgáltató elutasíthatja a megbízást.

10.8./ Amennyiben Megrendelő megrendelését követően munkadíj előleget fizet Szolgáltató felé, de bármilyen okból visszamondja a megrendelést, vagy a szerződés felbontásra kerül, úgy Megrendelő a munkadíj előleg visszafizetésére nem tarthat igényt.

10.9./ A Szolgáltató az általános jellegű ügyfélszolgálati kérdéseket 24 órán belül, a technikai illetve rendszergazdai tevékenységre vonatkozó kérdéseket 72 órán belül köteles megválaszolni.

10.9./ Annak érdekében, hogy a megrendelő a CMS alapú weboldal funkcióival kapcsolatos igényei maradéktalanul teljesülhessenek esetenként további bővítmény(ek) vásárlására lehet szükség. Ebben az esetben a bővítmények ára teljes egészében a megrendelőt terhelik az árajánlatban feltüntetett elsődleges költségeken felül. Amennyiben megrendelő nem fizeti meg a vásárolt bővítmény(ek) árát szolgáltató felé, úgy a projekt azonnali lezárásra, a szerződés felbontásra kerül és a honlap befejezésére nem kerül sor.

10.10./ CMS alapú weboldal készítés során az első tesztet követően megrendelő a design-al kapcsolatban 1db (egy darab) nagyobb módosítást kérhet. Amennyiben megrendelő további módosításokat kíván végeztetni a honlap felépítésével kapcsolatban úgy Szolgáltató további, előre nem látott költségként számolja fel azokat. Ugyan ez vonatkozik az árajánlat kiküldése előtt megbeszélt funkciók bővítésére is.

10.11./ Szolgáltató jogosult a munka 30 napot meghaladó időtartamát követően a projektet bármikor lezártnak tekinteni amennyiben megrendelővel a kapcsolat megszakad, megrendelő írásban történő, valamint telefonos megkeresésre nem reagál – elérhetetlenné válik – vagy a szükséges adatokat szolgáltató felé nem küldi meg, valamint megrendelő az ésszerűség határain kívül eső módon akadályozza a weboldal élkészítését, amelybe beletartozik az aprólékos és többszörös logikátlan tartalomban és/vagy design-ban történő változtatás, mely feltűnően időhúzás jellegű. Szolgáltató ebben az esetben írásos formában átadja a honlapot, a munkadíj második felét 8 (nyolc) napos határidővel számlázza, melyet megrendelő köteles megfizetni. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy nem tarthat igényt a munkadíj előleg visszafizetésére. Amennyiben megrendelő ragaszkodik a változtatásokhoz és szolgáltató úgy dönt elvégzi azokat, úgy abban az esetben szolgáltató a munkadíj második feléhez kiegészítő díjat számolhat fel, melynek összege az árajánlatban közzétett munkadíj második felének minimum 50%-a (ötven százaléka). Amennyiben az átadási határidő a szolgáltató hibájából és/vagy harmadik személyhez kapcsolódó okból csúszik úgy a megrendelő nem tehető felelőssé, viszont előleg visszafizetésre megrendelő ebben az esetben sem tarthat igényt.

10.12./ Minden a Szolgáltató és Megrendelő közt folytatott elektronikus levelezésben rögzített információt csak és kizárólag a Szolgáltató és Megrendelő jogosult tárolni. A levél, és csatolmányai bizalmas, illetve jogszabály által védett információt tartalmazhatnak. Az eredeti címzettnek szánt információk bármilyen formájú illetéktelen felhasználása, megismertetése, publikálása, továbbítása, vagy az azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos.

10.13./ Szolgáltató a CMS alapú weboldalkészítés során liszencelt bővítményeket és szoftvereket használ az alapvető funkciók felépítéséhez, létrehozásához, telepítéséhez, mely licenszek szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató a hozzáférést a liszencekhez legalább a honlap elkészítésének napjáig biztosítja. Megrendelő az esetlegesen visszavont licenszhozzáférés esetén Szolgáltatót nem vonhatja felelősségre – még akkor sem, ha Megrendelőnek ebből kára származik. Amennyiben szolgáltató visszavonja a licenc hozzáférést, úgy Megrendelő köteles azt saját nevére megvásárolni, hogy a biztonsági frissítésekhez hozzáférjen, mely teljes egészében Megrendelő felelőssége.

Szolgáltató által vásárolt és biztosított liszencelt szoftverek:

 • Elementor Pro;
 • Calculated Fields Form;
 • JetEngine,
 • JetWooBuilder;
 • JetSmartFliter;
 • Wp All Import Pro;
 • Directories Pro;
11./ Know-How

11.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak a Vállalkozási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése és annak a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Szolgáltató know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

11.2./ Szolgáltató kiköti, hogy a CMS rendszer Megrendelő részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát.

12./ Megrendelő kötelességei

12.1./ Megrendelő köteles minden szükséges adatot, információt szolgáltató részére biztosítani a munka maradéktalan elvégzéséhez. Ebbe beletartoznak webáruház termékfeltöltés és/vagy frissítés esetén szükséges CSV/XML terméklisták is. Amennyiben ezt megrendelő nem biztosítja szolgáltató részére úgy a feladat elvégzése nem teljesíthető.

12.2./ Amennyiben webáruház termékfeltöltés Megrendelő egyedi igényeiből kifolyólag CSV/XML terméklista segítségével sem lehetséges úgy a teljes termékarchívum feltöltése a Megrendelő kötelessége.

12.3./ Megrendelő köteles a Szolgáltató által meghatározott díjakat időben megfizetni, ellenkező esetben Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

12.4./ Megrendelő nem kérhet szolgáltatótól harmadik fél kárát okozó tartalommódosításokat, tartalomszerkesztéseket – kiemelten abban az esetben ha ebből szolgáltatónak is kára származhat.

12.5./ Megrendelő elfogadja, hogy szolgáltató nem köteles programozási feladatok elvégésére, a nem WordPress alapú honlapok kezelését, szerkesztését és felügyeletét Szolgáltató elutasíthatja.

12.6./ Megrendelő elfogadja a tényt, hogy ha egy feladat elvégzéséhez szoftver vásárlásra van szükség úgy megrendelő köteles annak teljes árát Szolgáltató részére megfizetni.

12.7./ Megrendelő elfogadja, ha szoftverfejlesztő megbízása szükséges egy feladat elvégzéséhez, melyet Szolgáltató előre írásban jelez Megrendelő felé, abban az esetben az 1. sz. mellékletben feltüntetett fejlesztési díjakat és közvetítési díjat Megrendelő a Szolgáltató felé köteles megfizetni.

13. A CMS alapú weboldal készítésre vonatkozó vállalkozási szerződés hatálya és megszűnése

13.1./ A Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek között a megrendelés teljesítésével megszűnik. A tárhelyszolgáltatás nyújtására kötött Vállalkozási Szerződés az abban meghatározott határnapig áll fenn. Amennyiben a határnapot megelőzően legkésőbb 30 nappal a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a határnapot követően nem tart igényt a tárhelyszolgáltatásra, a Vállalkozási Szerződés minden további nyilatkozat nélkül határozatlan időre meghosszabbításra kerül a Szerződő felek között.

13.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,

b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,

c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,

d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,

e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 8 munkanapon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,

f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,

h./ A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF-ben példa szerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszüntetni.

13.3./ Amennyiben a Megrendelő a megrendelt CMS szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatóval a kapcsolatot megszakítja – a Szolgáltató megkereséseit 10 (tíz) munkanapon túl megválaszolatlanul hagyja – a Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltakhoz képest az elvégzett munkával arányos Vállalkozási Díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

13.4./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben Megrendelő a befizetett Vállalkozási Díjelőleg visszafizetésére nem tarthat igényt.

13.5./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

13.6./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:

 

megszegi jelen ÁSZF bármely pontját;

Vállalkozási díjelőleg megfizetésével késedelembe esik;

a közvetített szolgáltatások és/vagy vásárolt szoftverek árát nem fizetni meg Szolgáltató felé;

a Vállalkozási szerződésben feltüntetett feladatokon kívül, a Szolgáltató által nem végzett tevékenységek elvégzését követeli;

jogvédett vagy szerzői jog alatt álló tartalom feltöltését követeli;

indokolatlanul akadályozza a honlap befejezését;

ésszerűtlen, a honlap hatékony működését korlátozó funkciók telepítését, fejlesztését kéri;

Óradíjas tartalomkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek

14. Óradíjas tartalomkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek

14.1./ Óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás fogalommeghatározása:

Az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás egyszeri, a Megrendelő kérésére, a honlapon vagy webáruházban történő tartalombeli vagy szerveroldali javításokat, módosításokat tartalmazza. Az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díja minden megkezdett munkaórára vonatkozik, tehát egész óradíjak kerülnek számlázásra Megrendelő felé.

14.2./ Szolgáltató az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás ellenőrizhetősége érdekében az elvégzett feladatokról pontos és részletes összesítőt küld Megrendelő részére, mely tartalmazza az elvégzett feladatok körét és a ráfordított órák pontos számát.

14.3./ Megrendelő elfogadja, hogy az 1. sz. mellékletben feltüntetett díjszabások alapján vállalja Szolgáltató az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatást. Szolgáltató az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díját 3 (három) napos fizetési határidővel jogosult Megrendelő részére számlázni.

14.4./ Amennyiben Megrendelő az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, abban az esetben Szolgáltató jogosult korlátozni a honlaphoz és webtárhelyhez Megrendelő hozzáférését, mely esetben Megrendelő 20.000 Ft (húszezer) visszakapcsolási díjat köteles megfizetni Szolgáltató felé az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díján felül.

14.5./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

14.6./ Szolgáltató elutasítja a megbízást amennyiben Megrendelő:

 • Jogvédett vagy szerzői jog alatt álló tartalom feltöltését kéri;
 • Bármikor késedelmes fizetés állt fent Megrendelő részéről;
 • Aktív tartozás áll fent Megrendelő részéről Szolgáltató felé;
 • A honlap vagy webáruház nem a Szolgáltató tárhelyén van elhelyezve;
 • Előzőleg Megrendelő megszegte az ÁSZF bármely pontját;
 • A szolgáltató tevékenységein kívül eső kéréssel fordul Megrendelő a Szolgáltatóhoz;
 • Megrendelő a teljes honlap vagy webáruház átépítését kéri;
 • Megrendelő termékfeltöltést, termékszerkesztést, kér webáruházba;
 • Megrendelő jogi dokumentációk (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, stb) szerkesztését kéri Szolgáltatótól;
 • Nem végrehajtható a Megrendelő által kért folyamat a honlapon vagy webáruházban;

14.7./ Amennyiben Megrendelő módosítást vagy hibaelhárítást kér weboldalát vagy webáruházában óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás keretében és az csak új szoftver vásárlása / fejlesztése, szoftver továbbfejlesztése esetén valósítható meg, abban az esetben Megrendelő Szolgáltató felé köteles megfizetni az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díján felül felmerült költségeket (fejlesztői díj, szoftver licenc díja, stb).

14.8./ Amennyiben a honlapon vagy webáruházban jelentkezett problémák a Megrendelő figyelmetlenségéből eredően adódnak, abban az esetben Szolgáltató visszaállítási díjat jogosult számlázni Megrendelő felé.

14.9./ Amennyiben harmadik féltől származó szoftver hibája okoz a honlapon vagy webáruházban fennakadást, abban az esetben Szolgáltató nem tehető felelősség még akkor sem, ha a hiba azonnal nem hárítható el.

14.10./ Bármely, az óradíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltétel megszegése azonnali szerződésbontást von maga után.

Havidíjas tartalomkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek

15. Havidíjas tartalomkezelési szolgáltatásra és rendelkezésre állásra vonatkozó szerződési feltételek

151./ Havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás fogalommeghatározása:

A havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás Megrendelő által megrendelt, havonta megújuló rendszeres szolgáltatás. A havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásba beletartozik a honlap tartalmának kezelése és a szerver szintű karbantartások, folyamatos szerverfelügyelet, valamint igény szerint a Google szolgáltatások integrációja és kezelése.

15.2./a. A havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás díja előre fizetendő és a szerződés 6 (hat) hónapra kerül megkötésre.

15.2./b. Amennyiben hosszabb ideig nincs elvégzendő feladat az adott honlapon vagy webáruházban (frissítések, tartalom szerkesztése, szerverszintű munkálatok) Megrendelő abban az esetben is köteles megfizetni a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás rendszeres díjának egészét Szolgáltató felé.

15.2./c. Amennyiben a határnapot megelőzően legkésőbb 30 nappal a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a határnapot követően nem tart igényt a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásra, a Vállalkozási Szerződés minden további nyilatkozat nélkül határozatlan időre meghosszabbításra kerül a Szerződő felek között.

15.3./a Amennyiben Megrendelő a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás esedékes rendszeres díját az automatikusan kiküldött díjbekérőn szereplő lejárati nap, délelőtt 09:00-ig (szerveridő) nem fizeti meg Szolgáltató részére, abban az esetben Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a fennmaradó hónapok díjának 75%-át (hetvenöt százalékát) kötbérként (szolgáltatás felmondási díj) jogosult kiszámlázni Megrendelő felé3 (három) napos fizetési határidővel.

15.3./b Amennyiben a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondásra kerül, abban az esetben Szolgáltató nem fogad Megrendelőtől új megrendelést semmilyen, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatással kapcsolatban.

15.4./ Ha Megrendelő a szolgáltatás felmondási díját nem fizeti meg a számlán szereplő 3 (három) napos határidőn belül, Szolgáltató jogosult korlátozni a honlap vagy webáruház elérését és megjelenését a tárhelyszolgáltatással együtt, mely esetben 20.000 Ft (húszezer) visszakapcsolási díjat köteles Megrendelő a Szolgáltató felé megfizetni a szolgáltatás felmondási díján felül.

155./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

15.6./ Amennyiben Megrendelő többszöri felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének – beleértve a fizetési meghagyást is – abban az esetben Szolgáltató törli a honlaphoz tartozó tárhely fiókot, a honlap fájljait és a megrendelő regisztrációs adatait rendszeréből, mely adatok visszaállítása nem lehetséges.

15.7./ Szolgáltató a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatás keretében az alábbi tevékenységeket nem vállalja:

 • webáruház termékeinek feltöltését, szerkesztését;
 • webáruház megrendeléseinek kezelését;
 • webáruház termékkategóriáinak szerkesztését, módosítását;
 • kapcsolattartást Megrendelő ügyfélkörével;
 • jogi dokumentációk (ÁSZF, adatkezelési tájékoztató, stb) szerkesztését;
 • teljes honlapdesign és arculat átépítését;
 • új honlap vagy webáruház elkészítését;
 • nem WordPress alapú honlap vagy webáruház kezelését, karbantartását;
 • nem a Szolgáltató tárhelyén működő honlap vagy webáruház kezelését, karbantartását;
 • videó és grafikai anyagok szerkesztését;
 • jogvédett, szerzői jog alatt álló tartalmak feltöltését;

158./ Google szolgáltatások integrációja és kezelése:

A II. számú mellékletben szereplő Google szolgáltatások kezelésére teljes egészében vonatkoznak a havidíjas tartalomkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek – amennyiben Megrendelő a szóban forgó szolgáltatásokat havidíjas rendszerességgel kéri.

15.8./1. A II. számú melléklet II./1. pontjában szereplő díjszabások nem minősülnek a havidíjas tartalomkezelési szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásának, ezért a II. számú melléklet II./1. számú pontjában szereplő díjakat a havidíjas tartalomkezelési szolgáltatás havidíján felül Megrendelő köteles Szolgáltató felé megfizetni 3 (három) napos fizetési határidővel. Amennyiben Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a szolgáltatások nem kerülnek aktiválásra és a havidíjas tartalomkezelési szolgáltatásra, Megrendelő által benyújtott megrendelési igénye elutasításra kerül.

15.8./3. A II. számú melléklet II./2 pontjában szereplő szolgáltatás- díjszabások Megrendelőre csak abban az esetben vonatkoznak, amennyiben Megrendelő a havidíjas tartalomkezelési szolgáltatást nem kéri. Havidíjas tartalomkezelési szolgáltatás igénybevétele esetén Megrendelőre az I. számú melléklet I./3. Pontjában szereplő díjszabások vonatkoznak.

15.8./4. Megrendelő a Szolgáltató által létrehozott Google fiókokhoz teljes mértékben hozzáfér, kezelheti és módosíthatja azokat, viszont Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által eszközölt módosításokért, melyek befolyásolhatják a hirdetési kampányok hatékonyságát.

15.8./5. A Google szolgáltatásainak telepítése, beállítása és a hirdetési kampányok létrehozása, kezelése nem tartalmazza a hirdetésre szánt havi költségkeretet.

15.8./6. Bármely, a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltétel megszegése azonnali szerződésbontást von maga után.

Egyéb kiegészítések

16. Üzleti titok

16.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül – megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

16.2./ Szolgáltató a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

16.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

16.4./ Szolgáltató vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

16.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

16.6./ Szolgáltató titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

16.7./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

16.8./ A Szolgáltató az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltató szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

169./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

17. Felelősség kizárása

Az ebben a pontban felsorolt feltételek CMS alapú weboldal készítésre és karbantartásra egyaránt vonatkoznak.

17.1./ Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap működéséért amennyiben megrendelő hibát generál a honlapon, mely akadályozza annak megjelenését, zavartalan működését.

17.2./ Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél megbízásából eredő károkért, vagy a megbízott harmadik fél munkájáért (programozó, marketinges, grafikus, stb.) Szolgáltató esetenként javasolhat más szakembereket, de az tevékenységükért, munkájuk minőségéért nem vonható felelősségre.

17.3./ Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmáért, a feltöltött szöveges és média tartalmakért.

17.4./ Szolgáltató Nem tehető felelőssé a honlap időszakos leállásáért, betöltésének lassulásáért amennyiben az harmadik fél hibájából eredően történik.

17.5./ Szolgáltató nem vállal felelősséget a telepített bővítmények működéséért mivel ezek harmadik féltől származó szoftverek, időnként frissülnek, frissítéseik pedig működésben zavart okozó hibákat tartalmazhatnak, esetenként adatvesztés is fennállhat.

17.6./ Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverteremben fellépő hibákért mivel szolgáltató csak viszonteladói szerepet tölt be és nincs hozzáférése fizikailag a szerverteremben elhelyezett szerverszámítógépekhez.

17.7./ Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem köteles a megbízást elvállalni amennyiben Megrendelő harmadik féltől származó tárhelyen / szerveren üzemelteti honlapját. Szolgáltató csak az általa üzemeltetett és bérbe adott tárhelyszolgáltatás keretein belül vállal havidíjas és óradíjas szolgáltatásokat, weboldal készítést és karbantartást.

17.8./ Szolgáltató weboldal költöztetése, felújítása, újraépítése esetén nem vállal felelősséget amennyiben adatvesztés áll fenn és nem tehető felelőssé az ebből eredő esetleges károkért.

17.9./ Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges károkért amennyiben Megrendelő a józan ész határain kívül eső feladat(ok) elvégzésére kötelezi Szolgáltatót a CMS alapú honlap elkészítése és/vagy karbantartása folyamán. Szolgáltató ebben az esetben megtagadhatja a szóban forgó feladat, módosítás elvégzését és ha Megrendelő ennek ellenére sem hajlandó ettől elállni úgy Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést Megrendelővel szemben, mely esetben az előtte már számlázott és befizetett díjak, költségek visszatérítésére Megrendelő nem tarthat igényt.

17.10./ Szolgáltató nem vállal felelősséget és garanciát az általa létrehozott Google kampányok hatékonyságáért. Megrendelő nem vonhatja Szolgáltatót felelősségre ha a Szolgáltató által létrehozott és/vagy kezelt Google hirdetési kampány nem eredményez konverziót, továbbá Megrendelő a beállítási költség és/vagy havidíjas kezelési költség visszatérítésére nem tarthat igényt.

18. Díjszabásra és fizetésre vonatkozó feltételek
18.1. Tárhelyszolgáltatásra vonatkozó díjszabás és fizetési feltételek

18.1.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: Szolgáltatási díj) köteles megfizetni.

18.1.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján meghatározott tárgyidőszakra vonatkozóan nyújtott szolgáltatásról a tárgyidőszak kezdetének első naptári napján jogosult számlát kibocsátani, 8 (nyolc) nap fizetési határidővel.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben illetve a tárgyidőszakban történt használat mértéke alapján meghatározott Szolgáltatási díjról a teljesítés átvételét illetve a tárgyidőszak lezárultát követően jogosult számlát kibocsátani, 8 (nyolc) nap fizetési határidővel.

18.1.3./ A tárhelyszolgáltatás igénybevétele esetében amennyiben a Vállalkozási Szerződés megkötése alapján a Szolgáltató által kibocsátott számla átvételét követően 8 (nyolc) napon belül Megrendelő nem fizeti meg a Szolgáltató részére a Szolgáltatási díj összegét – a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint –, a Szolgáltató automatikus elektronikus rendszere törli a megrendelést és erről e-mail üzenet útján értesíti a Megrendelőt. A szolgáltatás törlése esetén Megrendelő összes a tárhelyen lévő adata (beleértve a tárhelyen tárolt levelezése, weboldalának fájljai, stb.) nem állíthatók vissza.

18.2. CMS alapú honlapkészítésre vonatkozó díjszabás és fizetési feltételek

18.2.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjakat (a továbbiakban: Vállalkozási díj) köteles megfizetni.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok ellátása során felmerült, előre egyeztetett, árajánlatba foglalt és igazolt költségeit.

Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Vállalkozási Szerződés részét és arra a Megrendelő ennek ellenére igényt tart, a Szolgáltató jogosult a megbízást visszautasítani.

18.2.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján az árajánlat elfogadásának napján, a nyújtott szolgáltatásról jogosult számlát kibocsátani, 8 (nyolc) nap fizetési határidővel.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben vagy egyéb mérőszám (pl.: darab, munkaóra) alapján meghatározott Vállalkozási díjat két részletben számlázza. A szerződés megkötésének napján Szolgáltató munkadíj előleg számlázására jogosult, mely tartalmazza az egyéb szolgáltatások (tárhely, domain rengisztráció, stb) rendszeres díját és a munkadíj előleget, melynek fizetési határideje 8 (nyolc) nap, összege pedig a teljes elkészítési díj 45%-a.

A Vállalkozási díjelőleg fizetési kötelezettségről a Szolgáltató a Vállalkozási Szerződésben tájékoztatja a Megrendelőt.

18.2.3./ A Vállalkozási Szerződésben foglalt feladatok elvégzését és a honlap átadását követően Szolgáltató 8 (nyolc) napos fizetési határidővel jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé az előre meghatározott Vállalkozási díj második részletét, melynek összege a teljes elkészítési díj 55%-a, valamint tartalmazza az esetleges kiegészítő díjakat.

18.2.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok elvégzése során további, előre nem látható költségek merülnek fel (egyedi bővítmények fejlesztése, szoftvervásárlás, stb) annak költségi nem tartoznak az árajánlatban szereplő munkadíjba és Szolgáltató jogosult számlázni az említett költségeket Megrendelő felé 8 (nyolc) napos fizetési határidővel.

18.2.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő késedelembe esik a Vállalkozási díj bármely részletének, vagy a kiegészítő díjak megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani, Megrendelő honlapját és a tárhelyéhez történő hozzáférést korlátozni. A honlap és tárhelyszolgáltatás korlátozásából fakadó esetleges károkért Megrendelő felel.

18.2.6./ A honlap és tárhelyszolgáltatás korlátozása esetén Szolgáltató további 20.000 Ft (húszezer) visszakapcsolási díjat jogosult Megrendelő részére számlázni a be nem fizetett Vállalkozási díj késedelmes fizetéséből adódó késedelmi díjjal egy időben.

18.2.7./ Megrendelő fizetési késedelem esetén a fennálló tartozás összegének 35%-ával megegyező késedelmi díjat köteles a Szolgáltató felé megfizetni. Ez érvényes a havidíjas és óradíjas tartalomkezelési és rendelkezésre állási szolgáltatások díjának késedelmes fizetése esetén is.

18.2.8./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

18.2.9./ Szolgáltató jogosult a vállalkozási díj teljes összegének 50%-ával megegyező késleltetési díj kiszámlázására Megrendelő részére amennyiben Megrendelő akadályozza a honlap közzétételét, vagy a honlap elkészítését. 6 (hat) hónapot meghaladó késleltetés esetén a teljes vállalkozási díj újra fizetendő a Megrendelő részére küldött árajánlatban írt feltételek szerint.

18.3. CMS alapú honlapkészítésre vonatkozó késedelmi díjak
 • Szolgáltatás korlátozásának visszavonása (visszakapcsolási díj): 20.000Ft / alkalom
 • Vállalkozási díj bármely részletének késedelmes fizetése esetén fennálló késedelmi díj: Tartozás összegének 35%-a
 • Honlap átadásának, elkészítésének, közzétételének akadályozása esetén, a vállalkozási díjon felül fizetendő késleltetési díj: A teljes vállalkozási díj 50%-a
 • Honlap átadásának, elkészítésének, közzétételének 6 hónapot meghaladó akadályozása esetén, a vállalkozási díjon felül fizetendő késleltetési díj: A teljes vállalkozási díj 100%-a
19. Vegyes rendelkezések

19.1./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Vállalkozási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

19.2./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

19.3./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Vállalkozási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

19.4./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

19.5./ A Szerződő felek mentesülnek a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény esetében (vis maior) (pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, szervert érintő hackertámadás, jogosulatlan hozzáférés). Amennyiben a vis maior időszaka meghaladja a kettő hónapot bármelyik Szerződő fél jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

19.6./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

19.7./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság / Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

20. Általános Szerződési Feltételek módosításának joga

20.1./ Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja jelen ÁSZF tartalmát, melyet megrendelő részére módosítást követően honlapján tesz közzé..

20.2./ Amennyiben megrendelő a módosított ÁSZF-el nem ért egyet úgy megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja szerződését, mely esetben a fentebb említett szankciók nem érvényesíthetők vele szemben.

20.3./ Megrendelő által felbontott szerződés esetén szolgáltató új megbízást nem köteles elfogadni a már felbontásra került megállapodást követően.